Kiss ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Laughing

 

ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู

รายการประกาศทั้งหมด

หน้าแรกส่วนกลาง


รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
600901110นางสาว ภัทรภร เจริญสาคร257 วัน1 เล่ม
590901047นางสาว ปณิตา นามกร87 วัน3 เล่ม
610901091นางสาว พรรณทิพย์ อุดม73 วัน2 เล่ม
600901045นางสาว นฤมล แสวงคิด21 วัน5 เล่ม
600901106นางสาว อัมพิกา และโวหาร21 วัน2 เล่ม
610901025นางสาว ฉันทิสา ผ้าแดง21 วัน1 เล่ม
600901083นาย ศุภชัย พินดอน15 วัน4 เล่ม
620901094นางสาว ลักษณียา ชาวแกลง15 วัน1 เล่ม
620901079นางสาว ภัทราพร หัวใจ15 วัน1 เล่ม
590901057นางสาว พรทิพา นนธิบุตร11 วัน5 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ