Kiss ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี Laughing

 

ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู

รายการประกาศทั้งหมด

หน้าแรกส่วนกลาง


รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
600901110นางสาว ภัทรภร เจริญสาคร108 วัน1 เล่ม
600901030นาย ณัฏฐนัน ฉิมมาแก้วจรรยา68 วัน1 เล่ม
600901022นางสาว ชนิษนาถ วิริยะดำรงค์12 วัน5 เล่ม
600901026นางสาว ชวัลนุช เรืองศรี12 วัน5 เล่ม
600901040นางสาว ธิติมา กาละสินธุ์12 วัน5 เล่ม
600901041นาย ธีรภัทร์ ทองอ่อน12 วัน5 เล่ม
600901114นางสาว อรอนงค์ หาดเขียน12 วัน3 เล่ม
600901023นางสาว ชมพูนุช กันหอม12 วัน1 เล่ม
600901113นางสาว อมรรัตน์ สงวนหงษ์12 วัน1 เล่ม
600901123นางสาว วนิชชา ไชยมาก12 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ